GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady") popisujú spôsob získavania používania a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania www.dortisimo.cz (ďalej len "webové rozhranie")
Správca osobných údajov:
Dortisimo.sk s.r.o., 95841, Kolačno 269
IČ: 4733921
DIČ: 2023824583
zapísaná: v obchodnom registri vedenom v OR Okresného súdu Trenčíne oddiel SRO vložka číslo:28585/R
Kontaktné údaje správcu osobných údajov:
adresa pre doručovanie: Dortisimo.sk s.r.o., 95841, Kolačno 269
telefónne číslo: +421 918 656 287 
kontaktný e-mail: info@dortisimo.cz

Ochrana osobných údajov je pre nás velľmi dôležitá. Prosíme o dôsledné zoznámenie sa s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie týkajúce sa nakladania s Vašimi osobnými údajmi a súvisiacich práv a povinností.

1.   ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Čím sa riadime pri nakladaní s osobnými údajmi?

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a priamo použitelnými predpismi Európskej únie, hlavne s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len "nariadenie") a zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

1.2 Čo sú osobné údaje?

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú hlavne (ale nie výlučne):

• identifikačné údaje, ako napr. Meno a priezvisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, pohlavie, prihlasovacie meno do užívateľského účtu;

• kontaktné údaje, ako napr. adresa bydliska (alebo doručovacia adresa), telefónne číslo, emailová adresa;

• ďalšie údaje, ako napr. informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, doby a počtu prístupov na webovom rozhraní a ďalšie obdobné informácie.

2.   ZÍSKÁVANIE A VYUŽÍVANIE OSOBNYCH ÚDAJOV

2.1 Ako získavame Vaše osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytujete hlavne pri vyplnení objednávky (event. v rámci kontaktného formulára), prípadne pri zriadeníí uživateľského účtu. Pokiaľ dôjde k jakejkoľvek zmene Vašich osobných údajov, informujte nás o tom prosím.
Pri návšteve a používaní webového rozhrania môže ďalej dochádzať k získavaniu a ukladaniu niektorých osobných údajov prostrednictvom súborov cookies. Víac o súboroch cookies sa dočítate v článku 5 týchto Zásad.

2.2 Na akom základe a pre aké účely spracovávame Vaše osobné údaje?

• Osobné údaje zadané pri dopytovaní (hlavne prostrednictvom kontaktného formulára) a objednávanie tovaru alebo služieb môžeme bez Vašho výslovného súhlasu spracovávať na základe a za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy, teda za účelom dodania tovaru, alebo poskytnutia služby. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať na základe a za účelom splnenia našich zákonom stanovených povinností (hlavne evidenčné povinnosti, archivácia daňových dokladov a pod.) a na základe našeho oprávneného záujmu pre účely ochrany našich právnych nárokov.

• Osobné údaje zadané pri založení uživatelského účtu môžeme bez Vašeho výslovného súhlasu spracovávať na základe plnenia zmluvy a výlučne za účelom umožnenia prístupu, správy a vedenia užívatelského účtu.

• Vašu e-mailovú adresu sme oprávneni bez Vašeho výslovného súhlasu využíť na základe našeho oprávneného záujmu pre zasielanie obchodných podmienok týkajúcích sa našeho tovaru alebo služieb podobných  tým, ktoré ste si od nás objednali. Zasielanie obchodných podmienok môžete kedykoľvek odmietnuť..

• Pokiaľ nám k tomu potvrdením na webovom rozhraní dáte súhlas, môžeme Vaše osobné údaje zadané na webovom rozhraní, hlavne pri vyplnení objednávky alebo pri založení užívateľského účtu spracovávať za účelom zasielania obchodných podmienok a priameho marketingu, prípadne za ďalšími účelmi, s ktorými ste vyslovene súhlasili. Pokiaľ ste mladší ako 16 rokov, je potrebné, aby súhlas udelil Váš zákonný zástupca. V prípade pochybností si môžeme vyžiadať potvrdenie o Vašom veku.

• Vašu e-mailovú adresu a informáciu o Vami zakúpenom tovare alebo službe môžeme využíť na základe našeho oprávneného záujmu za účelom kontroly a zlepšovania našich služeb a našeho tovaru a zisťovania Vašej spokojnosti, a to prostredníctvom služby "Overené zákazníkmi" spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. Vaša e-mailová adresa bude posunutá spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., a to za účelom zaslania hodnotiaceho dotazníka v rámci služby "Overené zákazníkmi". Pokiaľ tento hodnotiaci dotazník vyplníte, spoločnosť Heureka Shopping s.r.o. pre nás následne vykoná vyhodnotenie Vašej spätnej väzby. Tento dotazník vám bude na e-mailovú adresu zaslaný po uskutočnení nákupu v intervaloch určených spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o. a môžete v ňom  hodnotiť kvalitu našich služieb a produktov. Zasielanie hodnotiacich dotazníkov môžete kedykoľvek odmietnuť pomocou odkazu v e-maily s dotazníkom.

• Ak súhlasíte s  presunom osobných údajov za účelom hodnotenia nákupu, prepošleme informácie o objednávke spolu s Vašou e-mailovou adresou spoločnosti Seznam.cz. Tá ju potom môže použíť k získaniu nezávislého hodnotenia našich produktov a služieb. Odovzdané osobné údaje budú držané len po dobu nevyhnutnú k tomuto použitiu.

• Osobné údaje získavané prostrednictvom súborov cookies zpracovávame na základe Vášho súhlasu (ktorý udelujete príslušným nastavením Vášho internetového prehliadača). Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies využívame hlavne pre účely vytvorenia užívateľskej podpory, zlepšovania našich služieb vrátane analýzy chovania užívateľov a marketingu.

Použiť Vaše osobné údaje k inému účelu, než pre ktorý boli získané, môžeme len na základe Vášho súhlasu.

2.3 Akú dlhú dobu  údaje využíváme?

Osobné údaje zadané v rámci zisťovania a  objednávania tovaru alebo služieb alebo v rámci registrácie využíváme iba po dobu nevyhnutnú pre splnenie zmluvy a splneníe právnych povinností, resp. pre ochranu našich právnych nárokov.
Pokiaľ nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo pokiaľ užívame Vašu e-mailovú adresu pre zasielanie obchodných podmienok alebo kontrolu a zlepšovanie našich služieb a našeho tovaru v súlade s predchádzajúcim článkom, budú údaje využité po dobu fungovania webového rozhrania, na ktorom budeme ponúkať služby  alebo tovar podobné tým, ktoré Vám boli poskytnuté.

3.   VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI

3.1 Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje len na základe Vašeho súhlasu (tj. bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.
Odvolanie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:

• prostrednictvím e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu;

• telefonicky na našom kontaktnom telefónnom čísle;

• písomne formou dopisu zaslaného na našu doručovaciu adresu;

• v prípade obchodných podmienok – spôsobom, ktorý je uvedený v každom e-maily obsahujúcom obchodné podmienky (kliknutím na odhlasovací odkaz alebo iným spôsobom).

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov prevádzaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.

3.2 Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o informáciu, či  vykonávame spracovanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a hlavne k nasledujúcim informácíám:

• účel spracovanía;

• kategórie spracovávaných osobných údajov;

• príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené;

• doba, po ktorú budú osobné údaje uložené.

Na Vašu žiadosť Vám poskytneme kópiu spracovávaných údajov. Za ďalšie kópie Vám môžeme účtovať administrativny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a predaním týchto ďalších kópií.

3.3 Právo na opravu

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, tj. opravu nepresných údajov alebo doplnenie neúplných údajov.

3.4 Právo vzniesť námeitku proti spracovaniu

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracovávame pre účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávať.

3.5 Právo na výmaz ("právo byť zabudnutý")

Máte právo požadovať, aby Vaše osobné údaje zmazali, pokiaľ:

• osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo spracovávané;

• odvolali ste súhlas so spracovaním;

• vzniesli ste námietky proti spracovaniu osobných údajov;

• osobné údaje boli spracovávane protiprávne.

Pokiaľ neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazania, sme povinní Vašej žiadosti vyhovieť.

3.6 Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, pokiaľ:

• popierate presnosť svojiích osobných údajov;

• je spracovanie protiprávne a Vy namíesto výmazu žiadate o obmedzenie spracovania osobných údajov;

• už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon či obhajobu právnych nárokov;

• vznesiete námietku proti spracovaniu.

Pri obmedzení spracovania sme iba oprávnení Vaše osobné údaje uložit; ďalšie spracovanie je možné len s Vaším súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov.
Pokiaľ je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracovaniu, trvá obmedzenie po dobu potrebnú pre zistenie, čím sme povinni Vašej námietke vyhovieť.
Pokiaľ je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu poprenia presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overenia presnosti údajov.

3.7 Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo na získanie Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čittateľnom formáte a ich  predania inému správcovi osobných údajov.

3.8 Ako môžete svoje práva uplatniť?

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony Vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.
Pri ochrane Vašich osobných údajov Vám výjdeme maximálne v ústrety. Pokiaľ však s vybavovaním nebudete spokojni, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, hlavne na Úrad pre ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz), ktorý vykonává dozor nad ochranou osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté Vaše oprávnenie obrátťit sa so svojim podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.
Pokiaľ se hlavne Vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Českej republiky v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorový úrad v tomto členskom štáte.

4.   SPRÁVA A ZPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Kto Vaše osobné údaje spracováva?

Sme správcom osobných údajov v zmysle naríadenia.
V rozsahu, aký je potrebný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávneni Vaše osobné údaje predávať i ďalším osobám, napr. dopravcom alebo ďalším osobám podielajúcich sa  na splnení zmluvy či našich povinností. Prípadne môžeme poveriť aj iných spracovateľov a príjemcov osobných údajov. Kto konkrétne Vaše osobné údaje spracováva, Vám oznámime tiež na základe Vášho záujmu. Vaše osobné údaje nebudú predávané do štátov mimo Európskej únie, iba ak  to bude nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo z iného dôvodu v súlade s pravidlami takéhoto predávania stanovenými naríadeniami.
Vaše osobné údaje spracováva hlavne:

• Google LLC;

• Geis Parcel SK s.r.o.

• Zásilkovna s.r.o.

4.2 Ako osobné údaje spracovávame?

Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

5.   SÚBORY COOKIES

5.1 Čo sú to cookies?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.
Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje; niektoré iba umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.
Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

5.2 Aké cookies a pre aké účely sa webové rozhranie využívá?

Webové rozhranie používa relačné (dočasné) cookies, ktoré sú automaticky mazané po ukončení prehliadania webového rozhrania. Ďalej využíva trvalé cookies, ktoré zostávajú vo Vašom zariadení, pokiaľ ichnezmažete.
Cookies, ktoré využívá webové rozhranie, sú nasledovné:

• cookies prvej strany – tieto cookies sú priradené k doméne našeho webu; jedná sa o dôležité cookies a výkonnostné cookies, môžu byť dočasné alebo trvalé

• dôležité cookies – umožňujú navigáciu na webovom rozhraní a využívanie základných funkcíí, nijako Vás neidentifikujú a nejedná sa o osobné údaje;

• výkonnostné cookies – slúžia pre analýzu spôsobu využívania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní a pod.); údaje získané týmito cookies sú anonymné;

• cookies tretích strán – tieto cookies sú priradené k inej doméne, než je doména našeho webu, a to i keď sa nachádzate na našom webe; tieto cookies nám umožňujú analyzovat náš web a zobrazovať pre Vás reklamu na míeru; jedná sa o funkčný cookies a cielené a reklamné cookies;

• funkčné cookies – slúží k personalizácií obsahu prostrednictvom zapamätávania prihlasovacích údajov, geolokácie a pod.;  prostredníctvom nich môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov;

• cielené a reklamné cookies – slúží k zobrazovaniu cielených reklám na webovom rozhraní i mimo neho;  prostredníctvom nich môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov. Informácie o tom, ako náš web využívate, môžeme ďalej zdielať s našimi partnermi z oblasti sociálnych sietí, inzercie a analýz.

5.3 Používané služby pracujúce s cookies

Webové rozhranie používa službu Google Analytics a prípadne i ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google LLC (ďalej len "Google"), službu Facebook Pixel poskytovanú spoločnosťou Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanú spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies.
Pokiaľ Vás zaujíma, ako Google využívá dáta, ktoré od nás získava, a ako spracovanie upraviť alebo zakázať, doziete sa tieto informácie kliknutím na následujúcí odkaz: Ako Google využíva data, k používate weby alebo aplikácie našich partnerov.

Tieto Zásady sú platné a účinné od 25.5.2018.

© 2014, Dortisimo.cz, Všechna práva vyhrazena Dortisimo.cz | Tvorba webových stránek – AiVision, s.r.o. | Eshop řešení AiShop

Odber noviniek